पञ्‍जिकरण

व्यक्तिगत घटना दर्ता, २०७२

व्यक्तिगत घटना दर्ताको बार्षिक प्रगति विवरण, २०७२

डाउनलोड गर्नुहोस्


व्यक्तिगत घटना दर्ता, २०७१

व्यक्तिगत घटना दर्ताको बार्षिक प्रगति विवरण, २०७१

डाउनलोड गर्नुहोस्


व्यक्तिगत घटना दर्ता, २०७०

व्यक्तिगत घटना दर्ताको बार्षिक प्रगति विवरण, २०७०

डाउनलोड गर्नुहोस्


व्यक्तिगत घटना दर्ता, २०६९

व्यक्तिगत घटना दर्ताको बार्षिक प्रगति विवरण, २०६९

डाउनलोड गर्नुहोस्


विविध

नाता प्रमाणित प्रमाण पत्रको ढाँचा (अंग्रेजीमा)

डाउनलोड गर्नुहोस्

व्यक्तिगत घटना दर्ता संशोधन (पञ्‍जिकरण) सम्बन्धी नागरिक बडापत्र

डाउनलोड गर्नुहोस्

स्थानीय पञ्‍जिकाधिकारीलाई व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धमा भएका निर्देशन तथा परिपत्रहरूको संग्रह, २०७०

डाउनलोड गर्नुहोस्


Skip to toolbar