कार्यालय दस्तावेजशीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
आ.व. २०७९/८० को बार्षिक प्रगति समीक्षा प्रतिवेदन, २०८० , २०७९-८० प्रशासन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७९/८० को बार्षिक प्रगति समीक्षा प्रतिवेदन, २०८०
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम २०७३।७४ , २०७३-०९-११ सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम २०७३।७४
निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विशेष कार्यक्रम २०७३।७४ , २०७३-०९-११ सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विशेष कार्यक्रम २०७३।७४
जिविस तनहुँको आ. ब. २०७२-७३ का सम्पुर्ण योजनाहरु, बजेट तथा कार्यक्रमहरु , २०७२-०८-१२ योजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिविस तनहुँको आ. ब. २०७२-७३ का सम्पुर्ण योजनाहरु, बजेट तथा कार्यक्रमहरु
सामाजिक परिक्षण २०७२।७३ २०७३-०८-१२ प्रसासन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक परिक्षण प्रतिबेदन २०७२।७३
लेखापरिक्षण प्रतिबेदन २०७२।७३ आ ले प विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
लेखापरिक्षण प्रतिबेदन २०७२।७३
लेखापरिक्षण प्रतिबेदन २०७१।७२ आ ले प विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
लेखापरिक्षण प्रतिबेदन २०७१।७२
आवधिक जिल्ला विकास योजना २०७२।७३-०७६।७७ , , , २०७२-०५-१७ सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
tanahun_-pddp_part_i

tanahun_-pddp_part_ii
सेती नदी २ IEE प्रतिवेदन २०७३ २०७३-०४-१४ राजश्व विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
प्रतिवेदन
सेती नदी १ IEE प्रतिवेदन २०७३ २०७३-०४-१४ राजश्व विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
प्रतिवेदन
मर्साङ्दी नदी IEE प्रतिवेदन २०७३ २०७३-०४-१४ राजस्व विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
प्रतिवेदन
तनहुँ जिल्ला परिषदबाट पारित कार्यक्रम, योजना तथा बजेट २०७३-७४ २०७२-११-१८ ICT विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
तनहुँ जिल्ला परिषदबाट पारित कार्यक्रम, योजना तथा बजेट २०७३-७४
सामाजिक परिक्षण प्रतिबेदन जिविस तनहुँ २०७१-७२ २०७२-०७-२९ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्बजनिक परिक्षण प्रतिबेदन जिविस तनहुँ २०७१-७२
पुर्व योजना तर्जुमा गोष्ठीका निर्णयहरु , , २०७२-०८-२२ योजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
पुर्व योजना तर्जुमा गोष्ठीका निर्णयहरु
जिविस तनहुँको आ. ब. २०७१-७२ का सम्पुर्ण योजनाहरु, बजेट तथा कार्यक्रमहरु २०७१-०८-०९ योजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिविस तनहुँको आ. ब. २०७१-७२ का सम्पुर्ण योजनाहरु, बजेट तथा कार्यक्रमहरु

Skip to toolbar