सामाजिक सुरक्षा ०७३/७४

आ.व. २०७३/७४ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरूको मूल अभिलेख (अनुसूची १०)

१.अरुणोदय गा.वि.स.

२.आँबुखैरेनी न.पा.

३.ऋषिङ्ग रानीपोखरी गा.वि.स.

४.काहुँ शिवपुर गा.वि.स.

५.किहुँ गा.वि.स.

६.केशवटार गा.वि.स.

७.कोटदरबार गा.वि.स.

८.कोटा गा.वि.स.

९.क्यामिन गा.वि.स.

१०.गजरकोट गा.वि.स.

११.घाँसीकुवा गा.वि.स.

१२.घिरिङ्ग सुन्धारा गा.वि.स.

१३.चोक चिसापानी गा.वि.स.

१४.छाङ्ग गा.वि.स.

१५.छिपछिपे गा.वि.स.

१६.छिम्केश्‍वरी गा.वि.स.

१७.जामुने गा.वि.स.

१८.तनहुँसुर गा.वि.स.

१९.थप्रेक गा.वि.स.

२०.देउराली गा.वि.स.

२१.देवघाट गा.वि.स.

२२.पुर्कोट गा.वि.स.

२३.फिरफिरे गा.वि.स.

२४.बन्दिपुर न.पा.

२५.बसन्तपुर गा.वि.स.

२६.बैदी गा.वि.स.

२७.भानु न.पा.

२८.भानुमती गा.वि.स.

२९.भिमाद गा.वि.स.

३०.भिरकोट गा.वि.स.

३१.मनपाङ्ग गा.वि.स.

३२.माझकोट गा.वि.स.

३३.मिर्लुङ्ग गा.वि.स.

३४.राईपुर गा.वि.स.

३५.राम्जाकोट गा.वि.स.

३६.रिस्ती गा.वि.स.

३७.रुपाकोट गा.वि.स.

३८.शुक्लागण्डकी न.पा.

३९.व्यास न.पा.

४०.श्याम्घा गा.वि.स.

४१.सतिस्वाँरा गा.वि.स.

४२.साभुङ्ग भगवतीपुर गा.वि.स.


आ.व. २०७३/७४ को प्रथम चौमासिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण विवरण :


क्र. सं. लक्षित समुह लाभग्राही संख्या भत्ता वितरण संख्या वितरण गरिएको रकम (रू.) लगतकट्टा लगत थप कुल कायम संख्या
महिला पुरुष जम्मा उपचार खर्च पाउने महिला पुरुष जम्मा उपचार खर्च पाउने महिला पुरुष जम्मा उपचार खर्च पाउने महिला पुरुष जम्मा उपचार खर्च पाउने महिला पुरुष जम्मा उपचार खर्च पाउने
जेष्ठ नागरिक (दलित) १६३४ १५११ ३१४५ १२९४ १५०५ १३७९ २८८४ ११३७ १,६५,८५,०००।०० ४४ ४५ ८९ ५१ १५९० १४६६ ३०५६ १२४३
जेष्ठ नागरिक (अन्य) ४३४३ ४६७८ ९०२१ ९०२१ ४०१५ ४२९२ ८३०७ ८३०७ ६,६१,७४,०००।०० १४२ २०१ ३४३ ३४३ ४२०३ ४४७८ ८६८१ ८६८१
एकल महिला १२ १२ १२ १२ ५२,०००।०० १४ १४
विधवा ६७८१ ६७८१ १५४४ ६४३० ६४३० १४५५ ३,१३,३०,०००।०० ११९ ११९ ३७ ३६४ ३६४ १२ ७०२६ ७०२६ १५१९
पूर्ण अशक्त अपाङ्ग १६० १८४ ३४४ १५७ १७६ ३३३ २६,६८,०००।०० ११ ११ १० २१ १६७ १८७ ३५४
अतिअशक्त अपाङ्ग २०४ २९५ ४९९ २०१ २७९ ४८० ११,५१,४००।०० २७ ६७ ९४ २२७ ३५९ ५८६
बालबालिका १२९८ १५०६ २८०४ ११०२ १३०८ २४१० ३७,५४,९००।०० १३१ १३१ २६२ २४७ २३२ ४७९ १४१४ १६०७ ३०२१
जम्मा १४४३२ ८१७४ २२६०६ ११८६५ १३४२२ ७४३४ २०८५६ १०९०४ १२,१७,१५,३००।०० ४४४ ३८७ ८३१ ४३२ ६५३ ३१० ९६३ १५ १४६४१ ८०९७ २२७३८ ११४४८

नोट :
१. तनहुँ जिल्ला अन्तरगतका ३७ वटा (पुरै) गा.वि.स.हरूको विवरण समावेश भएको तर ५ वटा नगरपालिकाहरूको विवरण समावेश नभएको ।
२. जेष्ठ नागरिकको विवरणमा बसाईसराई द्वारा संख्या थप भएको ।


सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७२


नेपाली फन्टहरू डाउनलोड गर्नुहोस् ।Skip to toolbar