सूचना तथा समाचार


तनहुँ जिल्ला परिषदबाट पारित कार्यक्रम, योजना तथा बजेट २०७३-७४

तनहुँ जिल्ला परिषदबाट पारित कार्यक्रम, योजना  तथा बजेट २०७३-७४आ.ब. २०७३-७४को जिल्ला परिषद सम्बन्धि सूचना

आ.ब. २०७३-७४को जिल्ला परिषद सम्बन्धि सूचनाईलाका स्तरिय योजना तर्जुमा गोष्ठीमा छनौट भएका योजनाहरू २०७३-७४

ईलाका स्तरिय योजना तर्जुमा गोष्ठीमा छनौट भएका योजना तथा कार्यक्रमका विवरणहरू २०७३-७४  Skip to toolbar