जि.स.स. निर्णय


२०७५-५-२१ मा स्वीकृत IEE प्रतिवेदन (सारांश सूची)

मिति २०७५-५-२१ गतेको जिल्ला समन्वय समितिको बैठकबाट स्वीकृत तनहुँ जिल्लाका स्थानीय तहहरूको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) प्रतिवेदन (सारांश सूची)बोर्ड बैठकको निर्णय (२०७३ बैशाख – असार)

२०७३ साल बैशाख देखि २०७३ असार सम्ममा बोर्ड बैठकको  निर्णयSkip to toolbar