जिल्ला सभा निर्णय


जिल्ला सभाको एघारौं बैठक (२०८०-१२-०४) को निर्णय

जिल्ला सभाको एघारौं बैठक (२०८०-१२-०४) को निर्णय (उपस्थिति सहित) एघारौं बैठकमा प्रस्तुत आ.व. २०७९/८० को बार्षिक कार्य प्रगति प्रतिवेदन एघारौं...
थप पढ्नुहोस ...जिल्ला सभाको दशौं (विशेष) बैठक (२०८०/०३/३१) को निर्णय ।

जिल्ला सभाको दशौं (विशेष) बैठक (२०८०/०३/३१) को निर्णय । निर्णय डाउनलोड गर्नुहोस्जिल्ला सभाको नवौं (विशेष) बैठक (२०८०/०३/१८) को निर्णय

जिल्ला सभाको नवौं (विशेष) बैठक (२०८०/०३/१८) को निर्णय । निर्णय डाउनलोड गर्नुहोस्जिल्ला सभाको आठौं बैठकको निर्णय

जिल्ला सभाको आठौं बैठक (२०७९/०४/१३) को निर्णय । निर्णय डाउनलोड गर्नुहोस्।। सातौं जिल्ला सभाको निर्णय ।।

विशेष (सातौं) जिल्ला सभा (२०७८/१२/०९) को निर्णय । निर्णयहरू डाउनलोड गर्नुहोस्छैठौं जिल्ला सभाको निर्णय

छैठौं जिल्ला सभा (२०७७/१२/०२) को निर्णय । उपस्थिति निर्णयहरू अनुसूची १ (निर्णय नं. २ सँग सम्बन्धित) जि.स.स. द्वारा सभामा प्रस्तुत...
थप पढ्नुहोस ...।। पाँचौं जिल्ला सभाको निर्णय ।।

पाँचौं जिल्ला सभा (२०७७/०४/०९ गते) को निर्णय । उपस्थिति निर्णयहरू अनुसूची १ (आ.व. २०७७/७८ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम अनुसूची...
थप पढ्नुहोस ...।। चौथो जिल्ला सभाको निर्णय ।।

चौथो जिल्ला सभा – प्रथम बैठक (२०७६/४/२४ गते) को निर्णय ।   चौथो जिल्ला सभा – दोश्रो बैठक (२०७६/४/२८ गते)...
थप पढ्नुहोस ...।। दोश्रो जिल्ला सभाको निर्णय ।।

मिति २०७५-३-३० गतेको दोश्रो जिल्ला सभा बैठकको निर्णय । मिति २०७५-४-७ गतेको दोश्रो जिल्ला सभा बैठकको निर्णय ।Skip to toolbar