जिल्ला सभा / जि.स.स.का निर्णयहरू


छैठौं जिल्ला सभा (२०७७/१२/०२) को निर्णय ।

छैठौं जिल्ला सभा (२०७७/१२/०२) को निर्णय । उपस्थिति निर्णयहरू अनुसूची १ (निर्णय नं. २ सँग सम्बन्धित) जि.स.स. द्वारा सभामा प्रस्तुत...
थप पढ्नुहोस ...। पाँचौं जिल्ला सभा – २०७७ का निर्णयहरू ।

पाँचौं जिल्ला सभा (२०७७/०४/०९ गते) को निर्णय । उपस्थिति निर्णयहरू अनुसूची १ (आ.व. २०७७/७८ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम अनुसूची...
थप पढ्नुहोस ...।चौथो जिल्ला सभा – २०७६ का निर्णयहरू।

चौथो जिल्ला सभा – प्रथम बैठक (२०७६/४/२४ गते) को निर्णय ।   चौथो जिल्ला सभा – दोश्रो बैठक (२०७६/४/२८ गते)...
थप पढ्नुहोस ...। जि.स.स., तनहुँबाट २०७५-५-२१ मा स्वीकृत स्थानीय तहको IEE प्रतिवेदन विवरण ।

मिति २०७५-५-२१ गतेको जिल्ला समन्वय समितिको बैठकबाट स्वीकृत तनहुँ जिल्लाका स्थानीय तहहरूको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) प्रतिवेदनको सरांश विवरण ।। दोश्रो जिल्ला सभा – २०७५ ।

मिति २०७५-३-३० गतेको दोश्रो जिल्ला सभा बैठकको निर्णय । मिति २०७५-४-७ गतेको दोश्रो जिल्ला सभा बैठकको निर्णय ।
ईलाका स्तरिय योजना तर्जुमा गोस्ठीमा छनोट भएका योजनाहरु २०७३-७४

ईलाका स्तरिय योजना तर्जुमा गोस्ठीमा छनोट भएका योजना तथा कार्हयक्रमका विवरणहरु २०७३-७४  Skip to toolbar