एेन कानुन तथा निर्देशिकाहरु

१. एेन तथा नियमहरु डावनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।

२. निति तथा निर्देशिकाहरु डावनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।

३. कार्यविधि र परिपत्रहरु डावनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।

Skip to toolbar